Energie-omzettingsinrichting Energy conversion deviceDe onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opwekken van een duurzame vorm van energie. The present invention relates to a device for generating a sustainable form of energy.

Zoals bekend is een groot aantal van de op dit moment gebruikte energiebronnen  in beginsel niet onuitputtelijk. As known to many of the currently used energy sources in principle inexhaustible. Zo zijn de aangetoonde voorraden aan  minerale brandstoffen als aardolie en aardgas bij gelijkblijvend verbruik nog hooguit toereikend voor enkele tientallen of honderden jaren, terwijl dit verbruik met het toenemend ontwikkelingspeil van de wereldbevolking  eerder zal toenemen dan afnemen. Thus, the proven reserves of mineral fuels such as oil and natural gas consumption by more than stable enough for a few tens or hundreds of years, while consumption by the increasing level of development of the world population will increase rather than decrease. Bovendien leidt het gebruik van deze energiebronnen tot een aantal problemen, waarvan de luchtvervuiling  en het opwarmen van de aardatmosfeer wel de bekendste zijn. Moreover, the use of this energy to a number of problems, including air pollution and warming up the earth's atmosphere is the most known.

Daarom wordt naarstig gezocht naar alternatieven, die tot nu toe gevonden zijn in de vorm van kernenergie en verschillende natuurlijke of duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en dergelijke. Therefore, diligently searching for alternatives, so far found in the form of nuclear energy and various natural or renewable energy sources like wind, solar and the like. Ook dezealternatieve energiebronnen vertonen echter nog een groot aantal nadelen. These alternative energy sources are still a large number of disadvantages.

Zo leidt energie-opwekking door kernsplitsing tot het vrijkomen van gevaarlijke straling en radioactief afval waarvoor  nog geen verwerkingsmethode gevonden is, terwijl de in theorie veelbelovende techniek van kernfusie in de praktijk nog niet bruikbaar blijkt. Some energy generation by nuclear fission to the release of dangerous radiation and radioactive waste for which no method is found, while theoretically promising technique of fusion in the ground can not be used appears.

De duurzame energiebronnen kennen uiteenlopende problemen. The renewables know different problems. Zo is waterkracht alleen bruikbaar in gebieden met voldoende hoogteverschillen of voldoende  getijdeverschil, terwijl bij toepassing van een stuwdam het gevaar bestaat dat stroomafwaarts van de stuwdam onvoldoende slib afgezet wordt en dus de  vruchtbaarheid van de rivierbedding afneemt. For example, hydropower only useful in areas with sufficient altitude or sufficient tidal difference, while applying a risk that the dam downstream of the dam insufficient sludge is disposed of and thus the fertility of the river decreases.

Windenergie is nagenoeg overal voorhanden, maar op zo beperkte schaal, dat het  grootscheepse opwekken van bruikbare energie uit wind leidt tot een onaanvaardbaar ruimtebeslag en grootscheepse horizonvervuiling, terwijl dit tevens met veel geluidsoverlast gepaard gaat. Wind energy is almost everywhere, but so limited that the large-scale generation of usable energy from wind leads to an unacceptable land use and large-scale visual, while also involves much noise.

Zonne-energie tenslotte is slechts in bepaalde gebieden van de aarde in voldoende hoeveelheden beschikbaar, terwijl de rechtstreekse omzetting van zonlicht in elektrische energie nog kostbaar en weinig efficient is. Solar energy is finally available in certain areas of the earth in sufficient quantities available, while the direct conversion of sunlight into electrical energy is still expensive and not very efficient.

Er bestaat derhalve behoefte aan een alternatieve wijze van energie-opwekking, waarbij de bovengenoemde nadelen zich niet voordoen. There is therefore a need for alternative energy generation, in which the above disadvantages do not arise. De uitvinding verschaft daartoe een inrichting voor het omzetten van gravitatie-energie in bewegingsenergie, omvattende: The invention provides an device for converting gravitational energy into kinetic energy, including:
- ten minste een om een horizontale as roteerbare drager met ten minste  een daarop aangebracht gewicht, dat ten opzichte van de as in hoofdzaak in radiale richting verplaatsbaar is, en - At least to a horizontal rotating axis device with at least one weight attached thereto, which compared to the main axis in radial direction, and
- met de drager samenwerkende middelen voor het geleiden van de radiale verplaatsing  van het ten minste ene gewicht. - Cooperating with the carrier means to guide the radial movement of the at least one weight. De werking van de omzettingsinrichting volgens de uitvinding berust in feite op het beheersen van de val The operation of the conversion device according to the invention is in fact managing the fall
- en hefkrachten die werken op de gewichteni door de gewichten tijdens hun  valbeweging - onder invloed van de zwaartekracht - And working on the prize by gewichteni weights during their valbeweging - under the influence of gravity
- radiaal naar buiten te laten slingeren en deze tijdens de daaropvolgende omhooggaande beweging door de geleidingsmiddelen radiaal naar binnen te dwingen, wordt een moment opgewekt rond de rotatieas. - Radially outward swinging to and during the subsequent upward movement by the guide means radially inward force, a moment generated around the axis of rotation.

Doordat de inrichting volgens de uitvinding gebruik maakt van de overal op aarde aanwezige gravitatie-energie, dat wil zeggen de potentiele energie van de gewichten in het gravitatieveld van de aarde, is deze overal inzetbaar. The device according to the invention makes use of the present everywhere on earth gravitational energy, ie the potential energy of the weights in the gravitational field of the earth, is this anywhere.

Bovendien kan de inrichting op aan het oog onttrokken locaties geplaatstworden, bijvoorbeeld onder de grond of  onder de zeespiegel, waardoor deze geen overlast veroorzaakt. Moreover, the device to be placed hidden locations such as underground or under the sea, so it does not inconvenience caused. De inrichting is verder geruisloos, en wekt geen schadelijke gassen, warmte of zelfs vonken op, zodat zij zeer geschikt is voor plaatsing in bewoonde gebieden, afgesloten ruimten of gevaarlijke, bijvoorbeeld explosiegevoelige omgevingen. The device is silent, and generates no harmful gases, heat or sparks, so it is very suitable for placement in residential areas, confined spaces or hazardous, such as explosion-sensitive environments.

Doordat de inrichting bovendien geschikt is voor het rechtstreeks omzetten van gravitatie-energie in een roterende beweging, is zij bijzonder goed bruikbaar voor allerhande aandrijvingen, bijvoorbeeld als voertuigmotor. The device is also suitable for the direct conversion of gravitational energy in a rotating motion, it is very useful for all kinds of drives, such as vehicle engine.

Bij voorkeur zijn de geleidingsmiddelen ingericht om het ten minste ene gewicht  nabij de top van zijn baan om de rotatieas versneld in radiale richting van de as vandaan te doen bewegen. Preferably, the guide means arranged to at least one weight near the top of its orbit around the axis of rotation accelerated in radial direction of the axis to move away. 20 wordt het gewicht wanneer het de top van zijn baan bereikt heeft weer met kracht naar buiten geslingerd waardoor ook de drager versneld wordt en de richting een aanzienlijke hoeveelheid energie levert. 20 is the weight when the top of its orbit has reached again the force ejected outwards so that the carrier speed and the direction of a significant amount of energy supplies.

Teneinde het met de omzettingsinrichting op te wekken vermogen te vergroten verdient het de voorkeur dat een aantal gewichten in omtreksrichting verdeeld op de drager aangebracht is. Order with the conversion device to generate power to increase, it is preferable for a number of weights are distributed in circumferential direction the carrier is made.

Een constructief eenvoudige omzettingsinrichting wordt verkregen wanneer  het of elk gewicht in radiale richting verschuifbaar op of in de drager gelagerd is. A constructive simple conversion is obtained when the device or any weight in radial direction sliding on or in the carrier bearing is.

Omdat de belastingen op de inrichting aanzienlijk kunnen zijn, heeft bij voorkeur  de drager de gedaante van een schijf, waarop of waarin voor het of elk gewicht  een in hoofdzaak radiaal verlopende geleidingsbaan is gevormd. Because the loads on the device can be significant, the carrier has preferably the shape of a disk, on which it or any weight to an essentially radially running conduction path is formed. Zo wordt een robuuste constructie verkregen. Thus, a robust design obtained.

am het gewicht tijdens zijn valbeweging optimaal naar uiten te kunnen  slingeren vertoont de of elke geleidingsbaan met voordeel althans aan zijn  het verst van de as verwijderde einde een in de rotatierichting gekromd baansegment. am weight valbeweging at its best to express to swing shows the conductivity of each job with benefits at least to its furthest removed from the shaft end in the rotation direction of curved track segment.

Dit kan op eenvoudige wijze worden bereikt wanneer de of elke geleidingsbaan de vorm van een hockeystick vertoont. This can easily be achieved when the conductivity of each job is the form of a hockey stick shows. Het is daarentegen ook denkbaar dat de of elke geleidingsbaan in hoofdzaak over zijn gehele lengte een vloeiende kromming vertoont.Teneinde de wrijvingsweerstand die het of elk gewicht ondervindt te minimaliseren vertoont de of elke geleidingsbaan bij voorkeur althans ten dele onderbroken randen. It is also conceivable that the conductivity of each job in essentially its entire length on a smooth curve vertoont.Teneinde friction resistance by the weight of each subject to minimize the exhibits or any conduction path preferably at least partially interrupted edges.

Om de omzettingsinrichting in het vlak van de rotatiebeweging te balanceren kan het of elk gewicht gedeeld uitgevoerd zijn en een zich tussen de gewichtsdelen door de geleidingsbaan in de schijfvormige drager uitstrekkend verbindingsdee 1 vertonen. For the conversion device in the plane of the rotational movement to balance the weight of each run, and one shared between the weight divided by the conduction path in the disk-shaped carrier extend verbindingsdee 1 show. 20 wordt een ten opzichte van zijn rotatievlak symmetrische drager verkregen. 20 is a relative rotation of its plane symmetric carrier obtained. Eenzelfde effect wordt bereikt wanneer telkens twee schijfvormige dragers met tussenruimte evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn en een of meer in de The same effect is achieved when two disk-shaped bearing spacing parallel to each other and one or more of the
tussenruimte aangebrachte gewichten delen, en het of elk gewicht aan weerszijden in de geleidingsbanen van de schijfvorrnige dragers uitstekende verbindingsdelen vertoont. gap weights area, whether any weight on both sides in the orbits of the conduction carriers schijfvorrnige residential parts shows.

Een constructief eenvoudige uitvoering van de omzettingsinrichting wordt verkregen  wanneer de geleidingsmiddelen ten minste een naast de drager geplaatste, zich in hoofdzaak evenwijdig aan het vlak van de rotatiebeweging daarvan uitstrekkende ring omvatten, waarlangs het of elk gewicht beweegbaar is. A constructive implementation of the simple conversion device is obtained when the guide means at least one placed next to the carrier, is essentially parallel to the plane of rotary motion include extended ring, which the weight of each motion.

Voor een optirnale balans van de ornzettingsinrichting verdient het de voorkeu dat de geleidingsmiddelen twee aan weerszijden van de drager geplaatste ringen omvatten. For a optirnale balance of ornzettingsinrichting it is voorkeu conductivity means that the two sides of the carrier placed rings include.

Teneinde de gewichten tijdens hun opgaande beweging naar de rotatieas te  kunnen dwingen verloopt de of elke ring bij voorkeur in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas van de drager. So the weights during their upward movement to the axis of rotation to force the or each ring is preferably in a horizontal direction eccentrically relative to the axis of rotation of the carrier.

Dit effect kan ook worden verkregen of versterkt wanneer de of e1ke ring een in hoofdzaak verticaa1 gerichte, nagenoeg ova1en vorm vertoont. This effect can also be obtained or enhanced when the or a ring e1ke mainly verticaa1 targeted, almost ova1en form shows.

Teneinde een ge1ijkmatige rotatie van de drager te waarborgen kan de omzettingsinrichting met voordee1 zijn voorzien van 1angs de omtrek van de drager aangebrachte secundaire 1agermidde1en. In order ge1ijkmatige a rotation of the carrier to ensure the conversion device with voordee1 have 1angs of the circumference of the medium secondary 1agermidde1en. Een constructief eenvoudige en robuuste uitvoering van de omzettingsinrichting wordt dan  verkregen, wanneer de secundaire 1agermidde1en een aanta1 zich vanaf de drager naar de ge1eidingsmidde1en uitstrekkende afstandhouders en een rond de gelidingsmidde1en aangebrachte, de afstandhouders opnemende 1agerring omvatten. A constructive simple and robust implementation of the conversion device is obtained when the secondary 1agermidde1en a aanta1 extending from the carrier to extend ge1eidingsmidde1en spacers and around the gelidingsmidde1en to the spacers include gaining 1agerring.

Teneinde de inwendige wrijving in de omzettingsinrichting te minimaliseren en toch een sterke en stijve constructie te verkrijgen, zijn met voordeel althans de drager en/of de ge1eidingsmidde1en van glas vervaardigd. To ensure the internal friction in the transposition facilities to minimize and yet strong and rigid structure to have a benefit at least the carrier and / or ge1eidingsmidde1en of glass produced.

De uitvinding wordt nu toege1icht aan de hand van een aanta1 voorbee1den,  waarbij verwezen wordt naar de bijgevoegde tekening, waarin overeenkomstige onderdelen zijn aangeduid met verwijzingscijfers die te1kens met 100 zijn verhoogd, en waarin: The invention is now toege1icht to a aanta1 voorbee1den, referring to the attached drawing, where corresponding parts are identified with reference numbers te1kens increased by 100, which:

Fig. Fig. 1 een vooraanzicht toont van een eerste uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting vo1gens de uitvinding, 1 shows a front view of a first implementation of the conversion device vo1gens the invention,

Fig. Fig. 2 een zijaanzicht toont van de drager van de omzettingsinrichting van fig. 1, met daarin een achttal ge1eidingsbanen voor gewichten, 2 shows a side view of the carrier of the conversion system of Figure 1, which includes eight ge1eidingsbanen for weights,

Fig. Fig. 3 een zijaanzicht toont van de ge1eidingsring en de lagerring van de omzettingsinrichting van fig. 1, 3 shows a side view of the ge1eidingsring and the lower ring of the conversion system of Figure 1,

Fig. Fig. 4 een schematisch aanzicht toont van de baan die een gewicht door1oopt bij een vo11edige rotatie van de drager, 4 shows a schematic view of the job weighing door1oopt in a vo11edige rotation of the carrier

Fig. Fig. 5 A tot 50 schematisch een aantal posities tonen van een alternatieve 5 A to 50 schematically show a number of positions of an alternative
uitvoeringsvorm van de drager, die voorzien is van vier gewichten, detailed form of the carrier, which has four weights,

Fig. Fig. 6 een zijaanzicht toont van weer een andere uitvoeringsvorm van de drager, dieorzien is van eleidingsbanen met onderbroken randen, 6 shows a side view of another implementation of the carrier dieorzien is eleidingsbanen with intermittent edges,

Fig. Fig. 7 een achteraanzicht is van een andere uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting, en 7 a rear view of another implementation of the conversion device, and

Fig. Fig. 8 een zijaanzicht is van een van de dragers van de omzettingsinrichting van 8 is a side view of one of the bearers of the establishment of transposition

Fig. Fig. 9 . 9. Een inrichting 1 voor het omzetten van gravitatie energie in bewegingsenergie, omvat een tweetal evenwijdige, om een gezamenlijke horizontale aslijn A roteerbare dragers 2 met elk een aantal in omtreksrichting verdeeld daarop aangebracht gewichten 3 (fig. 1). A device 1 for converting gravitational energy into kinetic, includes two parallel, to a common horizontal axis A rotating carriers 2 with each number in a circumferential direction divided them as weights 3 (fig. 1). Oeze gewichten 3 zijn in radiale richting verplaatsbaar ten opzichte van de aslijn A. Oeze weights 3 in radial direction relative to the axis A.

Oe omzettingsinrichting 1 omvat verder met de dragers 2 samenwerkende middelen 4 voor het geleiden Oe conversion device 1 also includes the 2 carriers cooperating means 4 for guidance
van de radiale verplaatsing van de gewichten 3. of the radial displacement of the weights 3. Deze geleidingsmiddelen 4,  die hierna in detail besproken zullen worden, zijn opgenomen in zijplaten 5,  die zich aan weerszijden van elke drager 2  evenwijdig aan het vlak van de rotatiebeweging uitstrekken. This guidance means 4, described in detail will be included in side plate 5, on both sides of each carrier 2 parallel to the plane of the rotary motion extend.

In het getoonde voorbeeld zijn de beide  dragers 2 rotatievast aangebracht op een doorgaande as 6, die roteerbaar gelagerd is in openingen 7 in de zijplaten 5. In the example shown, the two carriers 2 rotate at a fixed main shaft 6, which rotate in bearing openings 7 in the side plate 5. Deze as 6 kan zijn verbonden met bijvoorbeeld een generator, waardoor het vermogen van de omzettingsinrichting 1 wordt afgenomen en omgezet in bijvoorbeeld elektrische energie. This axis 6 may be connected to a generator, for example, the ability of the conversion device 1 is taken and converted into electrical energy for example. De dragers 2 en de zijplaten 5 zijn overigens in het getoonde voorbeeld van glas vervaardigd, hoewel ook andere sterke  en stijve materialen  met geringe wrijving, zoals metalen denkbaar zijn. The carriers 2 and the side plate 5 are shown in the example made of glass, although other strong and rigid materials with low friction, such as metal imaginable.

Elke drager 2 heeft hier de gedaante van een schijf, waarin voor elk gewicht 3  een radiaal verlopende geleidingsbaan 8 is gevormd (fig. 2). Each carrier 2 has the shape of a disk, where each weight 3 is a radial expiring conduction path 8 is formed (Figure 2). am het naar buiten slingeren van de gewichten 3 te bevorderen vertonen de geleidingsbanen in elk geval aan hun uiteinden 9 die het verst van de as 6 verwijderd zijn telkens een baansegment dat gekromd verloopt. am the outward swing of the weights are 3 to promote the conduction of jobs in each case to their ends 9 which is furthest removed from the shaft 6 to provide a path segment that is curved. De kromming is daarbij in de rotatierichting van de drager 2 gericht. The curvature is in the direction of rotation of the carrier 2 addressed. In het hier getoonde voorbeeld vertonen de geleidingsbanen zelfs over hun gehele lengte een vloeiende kromming. In the example shown here show the conduction jobs even over their entire length is a smooth curve.

Elk van de gewichten 3 is in radiale richting verschuifbaar in een bijbehorende geleidingsbaan 8 gelagerd.Daartoe zijn in het getoonde voorbeeld de gewichten 3 tel kens gedeeld uitgevoerd. Each of the 3 weights is moveable in a radial direction corresponding conduction path 8 gelagerd.Daartoe are shown in the example weights 3 tel river shared out. Elk gewicht 3 vertoont daarbij eenverbindingsdeel 10 dat zich tussen de beide gewichtsdelen 11 uitstrekt en door de geleidingsbaan 8 steekt. Each weight 3 shows that eenverbindingsdeel 10, which located between the two parts by weight of 11 and extends through the guide track 8 sticks. Deze verbindingsdelen 10 schuiven in radiale richting in de geleidingsbanen 8 heen en weer. This connection parts 10 move in radial direction in the conduction 8 jobs back and forth.

Bij een alternatieve uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting zijn de randen 212  van elke geleidingsbaan 208 onderbroken uitgevoerd,teneinde de wrijvingsweerstand  die de gewichten bij de schuifbeweging ondervinden te verminderen (fig. 6). In an alternative implementation of the conversion device, the edges 212 of each conduction path 208 interrupted implemented so that the friction resistance weights to the sliding motion are to be reduced (Fig. 6).

De verbindingsdelen 210 van de gewichten zijn daarbij langwerpig uitgevoerd,  om een gelijkmatig ondersteunde beweging langs de onderbroken randen 212  te waarborgen. The connection parts 210, the weights are elongated performed to a uniformly supported motion along the edges 212 to ensure interrupted. Overigens is bij deze uitvoering te zien dat het ook mogelijk is de geleidingsbanen  208 ongelijkmatig te verdelen rond de as 206. Moreover, in this performance to see that it is possible conduction 208 jobs to distribute unevenly around the axis 206.

De geleidingsmiddelen 4 worden in het getoonde voorbeeld gevormd door  twee aan weerszijden naast de drager 2 geplaatste ringen 13, waarlangs de  gewichten 3 beweegbaar zijn. The guide means 4 in the example shown by two on either side next to the carrier 2 mounted rings 13, which weights 3 are movable. Deze ringen 13 zijn hier uitgespaard in de zijplaten 5. These rings 13 are saved in the side plate 5.

De ringen 13 verlopen in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas A van de drager 2, en vertonen een enigszins ovalen vorm, waarvan de lange as verticaal gericht is. The rings 13 are in horizontal direction eccentrically relative to the axis A of the carrier 2, and show a slightly oval shape, whose long axis vertically oriented. In feite hebben de ringen 13  de vorm van een aan een zijde ingedrukte cirkel. In fact, the rings 13 form one side of a depressed circle. Door deze vorm van de ringen 13 wordt elk gewicht 3 bij het bereiken van het hoogste punt van zijn baan om de as A, of iets daarvoor, zeer sterk in radiale richting versneld. This form of the rings 13, each weighing 3 to reaching the highest point of its orbit around the axis A or slightly earlier, highly accelerated in radial direction. Hierdoor komt veel energie vrij. This is a lot of energy Friday De lange The long
5as van elke ring 13 is enigszins gekanteld, zodat de gewichten 3 reeds voor het bereiken van het laagste punt van hun baan alweer in radiale richting naar binnen gedwongen worden. 5as of each ring 13 is slightly tilted so that the weights 3 before reaching the lowest point of their jobs again in radial direction inwards forced.

De omzettingsinrichting 1 is in het getoonde voorbeeld verder voorzien  van secundaire lagermiddelen 14, die langs de omtrek van de drager 2 zijn aangebracht. The conversion device 1 is shown in the example also equipped with secondary lower means 14 along the circumference of the carrier 2 are made.

Deze secundaire lagermiddelen 14 worden hier gevormd door een aantal afstandhouders 15 zich vanaf de drager 2 naar elk van de zijplaten 5 uitstrekken, en een op elke zijplaat 5 aangebrachte lagerring 16 die de afstandhouders 15 opneemt. This lower secondary resources 14 are formed by a number of spacers 15 extending from the medium 2 to each of the side plate cover 5, and one on each side plate 5, lower ring 16 which the spacers 15 record.

Elke lagerring 15 loopt aan de buitenzijde op afstand rond de geleidingsring 13 (fig. 3). Each bearing ring 15 runs on the outside at a distance around the guide ring 13 (fig. 3).

De baan die elk van de gewichten 3 doorloopt tijdens de rotatie van de drager 2 am de aslijn A is weergegeven in fig. 4. The job that each of the weights by 3 during the rotation of the carrier 2 am the axis A is shown in Figure 4.

Uitgaande van de positie rechts bovenaan (aangeduid als 3°) beweegt het gewicht onder invloed van de zwaartekracht naar beneden, waarbij het onder invloed van de centrifugaalkracht in radiale richting langs zijn geleidingsbaan 8 van  de aslijn A vandaan probeert te bewegen.   Deze radiale beweging wordt tegengegaan door de geleidingsringen 13. Based on the top right position (indicated as 3 °) moves the weight under the influence of gravity down, which under the influence of centrifugal force in radial direction along its guide track 8, the axis A from trying to move. This radial movement is resisted by the guide rings 13.

Wanneer het gewicht bijna zijn onderste  positie 3s bereikt heeft begint de straal van de geleidingsring 13 af te nemen, waardoor het gewicht 3 tijdens zijn omhooggaande beweging in radiale richting naar de aslijn A gedwongen wordt. When the weight almost reached bottom 3s begins the radius of the guide ring 13 to take that weight up at its 3 movement in radial direction towards the axis A forced.

Ongeveer ter hoogte van de aslijn A begint de straal van de geleidingsring 13 weer toe te nemen, zodat het gewicht 3 vanaf positie 312 weer naar buiten begint te bewegen. Approximately the height of the axis A starts the radius of the guide ring 13 to again, so that the weight 3 from position 312 again begins to move outwards.

Zo wordt het gewicht 3 als het ware "weggeslingerdu. Thus, the weight 3 is the true "weggeslingerdu.

Door de variatie in de afstand van het gewicht ten opzichte van de aslijn A wordt in de drager 2 een draaimoment opgewekt, dat wordt afgegeven aan de as 6. The variation in the distance of the weight from the axis A is in the carrier 2, a torque generated, which is issued to the axis 6.

Terwijl in fig. 4 de beweging van een enkel gewicht is getoond, zal het duidelijk zijn dat elk van de gewichten dezelfde baan doorloopt. While in Figure 4, the motion of a single weight is shown, it is clear that each of the weights the same job through.

Oit is te zien in fig. 5A tot 50, waarin een uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting 101 getoond is met vier gewichten 103a-103d en geleidingsbanen  108. OIT is shown in Figure 5A to 50, including an implementation of the conversion device 101 is shown with four weights and 103-103d conduction jobs 108.

In deze aanzichten is te zien hoe de gewichten  103-103d naar elkaar en van elkaar bewegen. These views can be seen how the weights 103-103d to each other and move apart.

Bij een uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting 301 die op dit moment  gereed gemaakt wordt voor praktijkproeven zijn telkens twee dragers 302 met tussenruimte naast elkaar geplaatst, en zijn de gewichten 303 in de ruimte  tussen die dragers 302 opgenomen (fig. 7). In a detailed form of the conversion device 301 which is currently prepared for his two trials with 302 carriers spaced side by side, and the weights 303 in the space between the media 302 included (fig. 7).

Elk gewicht 303 vertoont daarbij een verbindingsdeel 310 dat zich aan weerszijden uitstrekt door de geleidingsbanen  308 in de beide dragers 302  en tot binnen de ringen 313 van de geleidingsmiddelen 304. Each weight 303 has a connection section 310 which extends on both sides by conduction 308 jobs in the two carriers 302 and within the rings 313 of the guide means 304.

De geleidingsbanen 308 hebben in dit voorbeeld de vorm van een hockeystick;  zij zijn in hoofdzaak recht en vertonen uitsluitend aan het radiaal buitenste einde 309 een gekromd segment (fig. 8). Conduction 308 jobs in this example the form of a hockey stick, they are essentially right and show only the radially outer end 309 a curved segment (fig. 8).

Hierdoor wordt een korte maar heftige slingerbeweging van de gewichten 303  veroorzaakt. This is a short but violent pendulum movement of the weights caused 303.

Overigens is te zien dat de rechte delen van de geleidingsbanen 308 hier niet zuiver radiaal gericht zijn, maar  ten opzichte van de aslijn A versprongen zijn. It is shown that the straight parts of the conduction 308 jobs are not purely radial, but in relation to the axis A versprongen are.

Hoewel de uitvinding hiervoor is toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden, zal het duidelijk zijn dat deze daartoe niet is beperkt. Although the invention is illustrated by a number of examples will be clear that this is not limited. 20 zouden meer of minder dragers en gewichten gebruikt kunnen worden dan hier getoond, en zouden de dragers en de gewichten ook andere vormen en afmetingen kunnen hebben. 20 would more or less media and weights can be used than shown here, and would the media and other weights and dimensions may have.

Bijvoorbeeld zou de drager in plaats van schijfvormig met geleidingsbanen ook uitgevoerd kunnen worden als een wiel met spa ken waarlangs de gewichten verschuifbaar zouden kunnen zijn. For example, the carrier instead of disk-shaped with conduction jobs also can be implemented as a wheel with spa know which weights could be moveable.

De omvang van de uitvinding wordt dan ook uitsluitend bepaald door de nu volgende conclusies. The scope of the invention is therefore solely determined by the following conclusions.


Conclusies Conclusions

1. Inrichting voor het omzetten van gravitatieenergie in bewegingsenergie, omvattende: 1. Apparatus for converting gravitational energy into kinetic energy, including:
- ten minste een om een horizontale as roteerbare drager met ten minste een daarop aangebracht gewicht, dat ten opzichte van de as in hoofdzaak in radiale richtingverplaatsbaar is, en - At least to a horizontal rotating axis device with at least one weight attached thereto, which compared to the main axis in radial direction, and
- met de drager samenwerkende middelen voor het geleiden van de radiale verplaatsing van het ten minste ene gewicht. - Cooperating with the carrier means to guide the radial movement of the at least one weight.

2. Omzettingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen ingericht zijn om het tenminste ene gewicht nabij de top van zijn baan om de rotatieas versneld in radiale richting van de as vandaan te doen bewegen. 2. Conversion Device according to conclusion 1, with the characteristic that the guiding means are arranged to at least one weight near the top of its orbit around the axis of rotation accelerated in radial direction of the axis to move away.

3. Omzettingsinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat een aantal gewichten in omtreksrichting verdeeld op de drager aangebracht is. 3. Conversion Device according to conclusion 1 or 2, that is, that some weights are distributed in circumferential direction the carrier is made.

4. Omzettingsinrichting vol gens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het of elk gewicht  in radiale richting verschuifbaar op of in de drager gelagerd is. 4. Conversion Fitting full accordance with any of the earlier conclusions, that is, that it or any weight in radial direction of sliding on or in the carrier bearing is.

5. Omzettingsinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de drager de gedaante heeft van een schijf, waarop of waarin voor het of elk gewicht een in hoofdzaak radiaal verlopende geleidingsbaan is gevormd. 5. Conversion Device according to conclusion 4, that is, that the carrier has the shape of a disk, on which it or any weight to an essentially radially running conduction path is formed.

6. Omzettingsinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan althans aan zijn het verst van de as verwijderde einde een in de rotatierichting gekromd baansegment vertoont. 6. Conversion Device according to conclusion 5, the feature that the conductivity of each job at least to its furthest removed from the shaft end in the rotation direction of curved track segment displays.

7. Omzettingsinrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan de vorm van een hockeystick vertoont. 7. Conversion Device according to conclusion 6, with a feature that the conductivity of each job is the form of a hockey stick shows.

8. Omzettingsinrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan in hoofdzaak  over zijn gehele lengte een vloeiende kromming vertoont. 8. Conversion Device according to conclusion 6, with a feature that the conductivity of each job in essentially its entire length on a smooth curved.

9. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 5 tot 8, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan althans ten dele onderbroken randen vertoont. 9. Conversion Device according to one of the conclusions from 5 to 8, with a feature that the conductivity of each job at least partially interrupted edges show.

10. Omzettingsinrichting vol gens een der conclusies 5 tot 9, met het kenmerk, dat het of elk gewicht  gedeeld uitgevoerd is en een zich tussen de gewichtsdelen door de geleidingsbaan in de schijfvormige  drager uitstrekkend verbindingsdeel vertoont. 10. Conversion Device according to one of the full conclusions from 5 to 9, with the characteristic that the weight of each share is conducted and located between the weight divided by the conduction path in the disk-shaped carrier part has extended connection.

11. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 5 tot 9, met het kenmerk, dat telkens twee schijfvormige dragers met tussenruimte evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn en een of meer in de tussenruimte  aangebrachte gewichten delen, en het of elk gewicht aan weerszijden in de geleidingsbanen van  de schijfvormige dragers uitstekende verbindingsdelen vertoont. 11. Conversion Device according to one of the conclusions from 5 to 9, with the characteristic that two disk-shaped bearing spacing parallel to each other and one or more space between the weights area, whether any weight on both sides in the conduction of the jobs disc-shaped carriers residential parts shows.

12. Omzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen  ten minste een naast de drager geplaatste, zich in hoofdzaak evenwijdig aan het vlak van  de rotatiebeweging daarvan uitstrekkende ring omvatten, waarlangs het of elk gewicht beweegbaar is. 12. Conversion Device according to one of the earlier conclusions, that is, that the guidance means at least one placed next to the carrier, is essentially parallel to the plane of rotary motion include extended ring, which the weight of each motion.

13. Omzettingsinrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen twee aan weerszijden van de drager geplaatste ringen omvatten. 13. Conversion Device according to conclusion 12, with the characteristic that the guiding means two sides of the carrier placed rings include.

14. Omzettingsinrichting volgens conclusie 12 of 13, met het kenmerk, dat de of elke ring in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas van de drager verloopt. 14. Conversion Device according to conclusion 12 or 13, that is, that the or each ring in a horizontal direction eccentrically relative to the axis of rotation of the carrier runs.

15. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 12 tot 14, met het kenmerk, dat de of elke ring een in hoofdzaak verticaal gerichte, nagenoeg ovalen vorm vertoont. 15. Conversion Device according to one of the conclusions from 12 to 14, with the characteristic that each ring of a substantially vertically oriented, almost oval shape exhibits.

16. Omzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, qekenmerkt door langs de omtrek van de drager aangebrachte secundaire lagermiddelen. 16. Conversion Device according to one of the earlier conclusions, qekenmerkt along the circumference of the carrier to lower secondary resources.

17. Omzettingsinrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de secundaire lagermiddelen een aantal zich vanaf de drager naar de geleidingsmiddelen uitstrekkende afstandhouders en een rond de geleidingsrniddelen aangebrachte, de afstandhouders opnemende lagerring omvatten. 17. Conversion Device according to conclusion 16, with the characteristic that the lower secondary resources is a number from the carrier to the conduction means extend spacers and around the geleidingsrniddelen to the spacers gaining lower ring cover. 18. 18. Ornzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat althans de drager en/of de geleidingsrniddelen van glas zijn vervaardigd. Ornzettingsinrichting according to any of the earlier conclusions, that is, that at least the carrier and / or geleidingsrniddelen of glass.