Energie-omzettingsinrichting Dispositivo di conversione dell'energiaDe onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opwekken van een duurzame vorm van energie. La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo per la generazione di una forma di energia sostenibile.

Zoals bekend is een groot aantal van de op dit moment gebruikte energiebronnen  in beginsel niet onuitputtelijk. Come è noto a molte delle fonti di energia attualmente utilizzate, in linea di principio inesauribile. Zo zijn de aangetoonde voorraden aan  minerale brandstoffen als aardolie en aardgas bij gelijkblijvend verbruik nog hooguit toereikend voor enkele tientallen of honderden jaren, terwijl dit verbruik met het toenemend ontwikkelingspeil van de wereldbevolking  eerder zal toenemen dan afnemen. Così, la riserve di combustibili minerali come il petrolio e il consumo di gas naturale da più di uno stabile abbastanza per poche decine o centinaia di anni, mentre il consumo per il crescente livello di sviluppo della popolazione mondiale aumenterà invece di diminuire. Bovendien leidt het gebruik van deze energiebronnen tot een aantal problemen, waarvan de luchtvervuiling  en het opwarmen van de aardatmosfeer wel de bekendste zijn. Inoltre, l'uso di questa energia ad un certo numero di problemi, tra cui l'inquinamento atmosferico e il riscaldamento della terra, l'atmosfera è il più conosciuto.

Daarom wordt naarstig gezocht naar alternatieven, die tot nu toe gevonden zijn in de vorm van kernenergie en verschillende natuurlijke of duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en dergelijke. Pertanto, diligentemente alla ricerca di alternative, finora trovato in forma di energia nucleare e vari fisiche o le fonti di energia rinnovabili come energia eolica, energia solare e così via. Ook dezealternatieve energiebronnen vertonen echter nog een groot aantal nadelen. Queste fonti di energia alternative sono ancora un gran numero di svantaggi.

Zo leidt energie-opwekking door kernsplitsing tot het vrijkomen van gevaarlijke straling en radioactief afval waarvoor  nog geen verwerkingsmethode gevonden is, terwijl de in theorie veelbelovende techniek van kernfusie in de praktijk nog niet bruikbaar blijkt. Alcuni di generazione di energia nucleare da fissione per il rilascio di radiazioni pericolose e dei rifiuti radioattivi per i quali non si trova il metodo, pur teoricamente promettente tecnica di fusione in terra non può essere utilizzato appare.

De duurzame energiebronnen kennen uiteenlopende problemen. Le energie rinnovabili conoscere diversi problemi. Zo is waterkracht alleen bruikbaar in gebieden met voldoende hoogteverschillen of voldoende  getijdeverschil, terwijl bij toepassing van een stuwdam het gevaar bestaat dat stroomafwaarts van de stuwdam onvoldoende slib afgezet wordt en dus de  vruchtbaarheid van de rivierbedding afneemt. Ad esempio, l'energia idroelettrica utile solo in aree con sufficiente altitudine o sufficiente marea differenza, mentre l'applicazione di un rischio che la diga a valle della diga è insufficiente fanghi smaltiti e quindi la fertilità del fiume diminuisce.

Windenergie is nagenoeg overal voorhanden, maar op zo beperkte schaal, dat het  grootscheepse opwekken van bruikbare energie uit wind leidt tot een onaanvaardbaar ruimtebeslag en grootscheepse horizonvervuiling, terwijl dit tevens met veel geluidsoverlast gepaard gaat. L'energia eolica è quasi ovunque, ma limitato in modo che la produzione su larga scala di energia utilizzabile dal vento porta ad un inaccettabile l'uso del territorio e su larga scala visiva, mentre anche molto rumore.

Zonne-energie tenslotte is slechts in bepaalde gebieden van de aarde in voldoende hoeveelheden beschikbaar, terwijl de rechtstreekse omzetting van zonlicht in elektrische energie nog kostbaar en weinig efficient is. L'energia solare è finalmente disponibile in alcune zone della terra in quantità sufficiente a disposizione, mentre la conversione diretta della luce solare in energia elettrica è ancora costoso e poco efficiente.

Er bestaat derhalve behoefte aan een alternatieve wijze van energie-opwekking, waarbij de bovengenoemde nadelen zich niet voordoen. Vi è quindi una necessità per la generazione di energia alternativa, in cui gli svantaggi di cui sopra non si presentano. De uitvinding verschaft daartoe een inrichting voor het omzetten van gravitatie-energie in bewegingsenergie, omvattende: L'invenzione fornisce un dispositivo per la conversione di energia gravitazionale in energia cinetica, tra cui:
- ten minste een om een horizontale as roteerbare drager met ten minste  een daarop aangebracht gewicht, dat ten opzichte van de as in hoofdzaak in radiale richting verplaatsbaar is, en - Almeno un asse orizzontale di rotazione del dispositivo con almeno un peso ad esso allegate, che rispetto al principale asse in direzione radiale, e
- met de drager samenwerkende middelen voor het geleiden van de radiale verplaatsing  van het ten minste ene gewicht. - Cooperare con il vettore mezzi per guidare il movimento radiale del peso di almeno uno. De werking van de omzettingsinrichting volgens de uitvinding berust in feite op het beheersen van de val Il funzionamento del dispositivo di conversione secondo l'invenzione è di fatto la gestione della caduta
- en hefkrachten die werken op de gewichteni door de gewichten tijdens hun  valbeweging - onder invloed van de zwaartekracht - E di lavoro sul premio da gewichteni pesi durante il loro valbeweging - sotto l'influenza della gravità
- radiaal naar buiten te laten slingeren en deze tijdens de daaropvolgende omhooggaande beweging door de geleidingsmiddelen radiaal naar binnen te dwingen, wordt een moment opgewekt rond de rotatieas. - Radialmente verso l'esterno oscillante e durante il successivo movimento verso l'alto dalla guida significa radialmente forza interiore, un momento generato circa l'asse di rotazione.

Doordat de inrichting volgens de uitvinding gebruik maakt van de overal op aarde aanwezige gravitatie-energie, dat wil zeggen de potentiele energie van de gewichten in het gravitatieveld van de aarde, is deze overal inzetbaar. Il dispositivo, secondo l'invenzione si avvale del presente ovunque sulla terra di energia gravitazionale, cioè l'energia potenziale dei pesi nel campo gravitazionale della terra, è presente ovunque.

Bovendien kan de inrichting op aan het oog onttrokken locaties geplaatstworden, bijvoorbeeld onder de grond of  onder de zeespiegel, waardoor deze geen overlast veroorzaakt. Inoltre, il dispositivo ad essere immessi luoghi nascosti, come la metropolitana o sotto il mare, in modo che non disagi causati. De inrichting is verder geruisloos, en wekt geen schadelijke gassen, warmte of zelfs vonken op, zodat zij zeer geschikt is voor plaatsing in bewoonde gebieden, afgesloten ruimten of gevaarlijke, bijvoorbeeld explosiegevoelige omgevingen. Il dispositivo è in silenzio, e non genera gas nocivi, di calore o scintille, per cui è molto adatto per il posizionamento nelle zone residenziali, spazi confinati o pericolosi, come le esplosioni ambienti sensibili.

Doordat de inrichting bovendien geschikt is voor het rechtstreeks omzetten van gravitatie-energie in een roterende beweging, is zij bijzonder goed bruikbaar voor allerhande aandrijvingen, bijvoorbeeld als voertuigmotor. Il dispositivo è adatto anche per la trasformazione diretta di energia gravitazionale in un movimento di rotazione, è molto utile per tutti i tipi di unità, come il motore del veicolo.

Bij voorkeur zijn de geleidingsmiddelen ingericht om het ten minste ene gewicht  nabij de top van zijn baan om de rotatieas versneld in radiale richting van de as vandaan te doen bewegen. Preferibilmente, la guida di mezzi organizzati almeno un peso vicino al top della sua orbita attorno all'asse di rotazione accelerata radiale in direzione dell 'asse di allontanarsi. 20 wordt het gewicht wanneer het de top van zijn baan bereikt heeft weer met kracht naar buiten geslingerd waardoor ook de drager versneld wordt en de richting een aanzienlijke hoeveelheid energie levert. 20 è il peso quando la cima della sua orbita ha raggiunto di nuovo la forza proiezione verso l'esterno in modo che il vettore velocità e la direzione di una notevole quantità di energia.

Teneinde het met de omzettingsinrichting op te wekken vermogen te vergroten verdient het de voorkeur dat een aantal gewichten in omtreksrichting verdeeld op de drager aangebracht is. Ordina con il dispositivo di conversione per produrre energia ad aumentare, è preferibile per una serie di pesi sono distribuiti in direzione circonferenziale il vettore è fatto.

Een constructief eenvoudige omzettingsinrichting wordt verkregen wanneer  het of elk gewicht in radiale richting verschuifbaar op of in de drager gelagerd is. Un costruttivo semplice conversione si ottiene quando il dispositivo o di qualsiasi peso in direzione radiale o scorrevole su cuscinetto è il vettore.

Omdat de belastingen op de inrichting aanzienlijk kunnen zijn, heeft bij voorkeur  de drager de gedaante van een schijf, waarop of waarin voor het of elk gewicht  een in hoofdzaak radiaal verlopende geleidingsbaan is gevormd. Dato che i carichi sul dispositivo può essere significativo, il vettore ha preferibilmente la forma di un disco, su cui peso o di qualsiasi sostanza, ad una esecuzione radialmente conduzione percorso è formato. Zo wordt een robuuste constructie verkregen. Così, un design robusto ottenuti.

am het gewicht tijdens zijn valbeweging optimaal naar uiten te kunnen  slingeren vertoont de of elke geleidingsbaan met voordeel althans aan zijn  het verst van de as verwijderde einde een in de rotatierichting gekromd baansegment. Sono valbeweging al peso del suo meglio per esprimere a swing mostra la conducibilità di ogni lavoro, a beneficio, almeno ai suoi più rimossi dalla fine asta nella direzione di rotazione del segmento curvo traccia.

Dit kan op eenvoudige wijze worden bereikt wanneer de of elke geleidingsbaan de vorm van een hockeystick vertoont. Questo può essere facilmente raggiunta quando la conducibilità di ogni lavoro è la forma di un bastone da hockey mostra. Het is daarentegen ook denkbaar dat de of elke geleidingsbaan in hoofdzaak over zijn gehele lengte een vloeiende kromming vertoont.Teneinde de wrijvingsweerstand die het of elk gewicht ondervindt te minimaliseren vertoont de of elke geleidingsbaan bij voorkeur althans ten dele onderbroken randen. Si potrebbe anche ipotizzare che la conducibilità di ogni lavoro in tutta la sua lunghezza essenzialmente su una curva regolare vertoont.Teneinde attrito resistenza dal peso di ciascun soggetto per ridurre al minimo l'esposizione o di qualsiasi percorso di conduzione preferibilmente almeno parzialmente interrotto bordi.

Om de omzettingsinrichting in het vlak van de rotatiebeweging te balanceren kan het of elk gewicht gedeeld uitgevoerd zijn en een zich tussen de gewichtsdelen door de geleidingsbaan in de schijfvormige drager uitstrekkend verbindingsdee 1 vertonen. Per il dispositivo di conversione nel piano del movimento di rotazione per bilanciare il peso di ogni termine, e una condivisione tra il peso diviso per la conduzione del percorso a forma di disco vettore estendere verbindingsdee 1 spettacolo. 20 wordt een ten opzichte van zijn rotatievlak symmetrische drager verkregen. 20 è un parente del suo piano di rotazione simmetrica vettore ottenuti. Eenzelfde effect wordt bereikt wanneer telkens twee schijfvormige dragers met tussenruimte evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn en een of meer in de Lo stesso effetto si ottiene quando due a forma di disco che porta la spaziatura parallelo gli uni agli altri e da uno o più dei
tussenruimte aangebrachte gewichten delen, en het of elk gewicht aan weerszijden in de geleidingsbanen van de schijfvorrnige dragers uitstekende verbindingsdelen vertoont. divario pesi settore, se un peso su entrambi i lati in orbite dei vettori conduzione schijfvorrnige residenziale parti mostra.

Een constructief eenvoudige uitvoering van de omzettingsinrichting wordt verkregen  wanneer de geleidingsmiddelen ten minste een naast de drager geplaatste, zich in hoofdzaak evenwijdig aan het vlak van de rotatiebeweging daarvan uitstrekkende ring omvatten, waarlangs het of elk gewicht beweegbaar is. Una costruttiva attuazione del semplice dispositivo di conversione si ottiene quando la guida si intende almeno un posto accanto al vettore, in sostanza, è parallelo al piano di movimento rotatorio comprendono esteso anello, che il peso di ogni movimento.

Voor een optirnale balans van de ornzettingsinrichting verdient het de voorkeu dat de geleidingsmiddelen twee aan weerszijden van de drager geplaatste ringen omvatten. Per un equilibrio optirnale di ornzettingsinrichting è voorkeu Conducibilità significa che le due parti del vettore immessi comprendono anelli.

Teneinde de gewichten tijdens hun opgaande beweging naar de rotatieas te  kunnen dwingen verloopt de of elke ring bij voorkeur in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas van de drager. Quindi, i pesi durante il loro movimento verso l'alto per l'asse di rotazione o la forza di ogni anello è preferibilmente in una direzione orizzontale eccentricamente rispetto all'asse di rotazione del vettore.

Dit effect kan ook worden verkregen of versterkt wanneer de of e1ke ring een in hoofdzaak verticaa1 gerichte, nagenoeg ova1en vorm vertoont. Questo effetto può essere ottenuta anche una maggiore o quando il e1ke o un anello verticaa1 principalmente mirato, quasi ova1en forma mostra.

Teneinde een ge1ijkmatige rotatie van de drager te waarborgen kan de omzettingsinrichting met voordee1 zijn voorzien van 1angs de omtrek van de drager aangebrachte secundaire 1agermidde1en. Al fine ge1ijkmatige una rotazione del vettore al fine di garantire il dispositivo di conversione con voordee1 hanno 1angs della circonferenza del supporto secondario 1agermidde1en. Een constructief eenvoudige en robuuste uitvoering van de omzettingsinrichting wordt dan  verkregen, wanneer de secundaire 1agermidde1en een aanta1 zich vanaf de drager naar de ge1eidingsmidde1en uitstrekkende afstandhouders en een rond de gelidingsmidde1en aangebrachte, de afstandhouders opnemende 1agerring omvatten. Un costruttivo semplice e robusto attuazione del dispositivo di conversione, si ottiene quando il secondario 1agermidde1en uno aanta1 si estende dal vettore di estendere ge1eidingsmidde1en distanziatori e intorno al gelidingsmidde1en a comprendere i distanziali guadagnando 1agerring.

Teneinde de inwendige wrijving in de omzettingsinrichting te minimaliseren en toch een sterke en stijve constructie te verkrijgen, zijn met voordeel althans de drager en/of de ge1eidingsmidde1en van glas vervaardigd. Per garantire l'attrito interno nel recepimento impianti per ridurre al minimo e ancora forte e rigida struttura per avere un vantaggio di almeno il vettore e / o ge1eidingsmidde1en di vetro prodotto.

De uitvinding wordt nu toege1icht aan de hand van een aanta1 voorbee1den,  waarbij verwezen wordt naar de bijgevoegde tekening, waarin overeenkomstige onderdelen zijn aangeduid met verwijzingscijfers die te1kens met 100 zijn verhoogd, en waarin: L'invenzione è ora toege1icht ad un aanta1 voorbee1den, riferendosi al disegno, in cui le parti corrispondenti sono identificati con i numeri di riferimento te1kens è aumentato del 100, che:

Fig. Fig. 1 een vooraanzicht toont van een eerste uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting vo1gens de uitvinding, 1 mostra una vista frontale di una prima attuazione del dispositivo di conversione vo1gens l'invenzione,

Fig. Fig. 2 een zijaanzicht toont van de drager van de omzettingsinrichting van fig. 1, met daarin een achttal ge1eidingsbanen voor gewichten, 2 mostra una vista laterale del vettore del sistema di conversione della figura 1, che comprende otto ge1eidingsbanen per i pesi,

Fig. Fig. 3 een zijaanzicht toont van de ge1eidingsring en de lagerring van de omzettingsinrichting van fig. 1, 3 mostra una vista laterale del ge1eidingsring e l'anello inferiore del sistema di conversione della figura 1,

Fig. Fig. 4 een schematisch aanzicht toont van de baan die een gewicht door1oopt bij een vo11edige rotatie van de drager, 4 mostra uno schema di vista il lavoro di peso door1oopt in un vo11edige rotazione del vettore

Fig. Fig. 5 A tot 50 schematisch een aantal posities tonen van een alternatieve 5 A a 50 schematico mostra una serie di posizioni di un altro
uitvoeringsvorm van de drager, die voorzien is van vier gewichten, dettagliate sotto forma di vettore, che ha quattro pesi,

Fig. Fig. 6 een zijaanzicht toont van weer een andere uitvoeringsvorm van de drager, dieorzien is van eleidingsbanen met onderbroken randen, 6 mostra una vista laterale di attuazione di un altro vettore dieorzien è eleidingsbanen intermittente con bordi,

Fig. Fig. 7 een achteraanzicht is van een andere uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting, en 7 bis vista posteriore di un altro l'attuazione del dispositivo di conversione, e

Fig. Fig. 8 een zijaanzicht is van een van de dragers van de omzettingsinrichting van 8 è una vista laterale di uno dei titolari dello stabilimento di recepimento

Fig. Fig. 9 . 9. Een inrichting 1 voor het omzetten van gravitatie energie in bewegingsenergie, omvat een tweetal evenwijdige, om een gezamenlijke horizontale aslijn A roteerbare dragers 2 met elk een aantal in omtreksrichting verdeeld daarop aangebracht gewichten 3 (fig. 1). 1 Un dispositivo per la conversione in energia cinetica gravitazionali, include due file parallele, ad un comune asse orizzontale a rotazione vettori con ogni numero 2 in direzione circonferenziale diviso come pesi 3 (fig. 1). Oeze gewichten 3 zijn in radiale richting verplaatsbaar ten opzichte van de aslijn A. Oeze pesi 3 in direzione radiale rispetto al suo asse in A.

Oe omzettingsinrichting 1 omvat verder met de dragers 2 samenwerkende middelen 4 voor het geleiden Oe 1 dispositivo di conversione include anche i 2 vettori collaborato significa 4 per l'orientamento
van de radiale verplaatsing van de gewichten 3. del radiale spostamento del peso 3. Deze geleidingsmiddelen 4,  die hierna in detail besproken zullen worden, zijn opgenomen in zijplaten 5,  die zich aan weerszijden van elke drager 2  evenwijdig aan het vlak van de rotatiebeweging uitstrekken. Questo orientamento si intende 4, descritte in dettaglio saranno inclusi nel lato piatto 5, su entrambi i lati di ogni vettore 2 parallelo al piano di estendere il movimento rotatorio.

In het getoonde voorbeeld zijn de beide  dragers 2 rotatievast aangebracht op een doorgaande as 6, die roteerbaar gelagerd is in openingen 7 in de zijplaten 5. Nell'esempio riportato, i due vettori 2 ruotare in un punto fisso principale albero 6, che ruotano in recanti 7 aperture nel lato piatto 5. Deze as 6 kan zijn verbonden met bijvoorbeeld een generator, waardoor het vermogen van de omzettingsinrichting 1 wordt afgenomen en omgezet in bijvoorbeeld elektrische energie. Questo asse 6 può essere collegato ad un generatore, ad esempio, la capacità del dispositivo di conversione 1 è preso e convertito in energia elettrica per esempio. De dragers 2 en de zijplaten 5 zijn overigens in het getoonde voorbeeld van glas vervaardigd, hoewel ook andere sterke  en stijve materialen  met geringe wrijving, zoals metalen denkbaar zijn. I vettori 2 e il lato piatto 5 sono mostrati in questo esempio di vetro, anche se forte e altri materiali rigidi con basso attrito, come metallo immaginabile.

Elke drager 2 heeft hier de gedaante van een schijf, waarin voor elk gewicht 3  een radiaal verlopende geleidingsbaan 8 is gevormd (fig. 2). Ogni vettore 2 è la forma di un disco, in cui ogni peso, 3 è un percorso di conduzione radiale scade 8 è costituito (Figura 2). am het naar buiten slingeren van de gewichten 3 te bevorderen vertonen de geleidingsbanen in elk geval aan hun uiteinden 9 die het verst van de as 6 verwijderd zijn telkens een baansegment dat gekromd verloopt. Sono andata swing dei pesi sono da 3 a promuovere la conduzione di posti di lavoro in ogni caso a loro estremità 9, che è più rimosso l'asta da 6 a fornire un segmento di percorso che è curvo. De kromming is daarbij in de rotatierichting van de drager 2 gericht. La curvatura è nella direzione di rotazione del vettore 2 affrontati. In het hier getoonde voorbeeld vertonen de geleidingsbanen zelfs over hun gehele lengte een vloeiende kromming. Nell'esempio mostrato qui mostrano la conduzione di posti di lavoro anche su tutta la lunghezza è una curva regolare.

Elk van de gewichten 3 is in radiale richting verschuifbaar in een bijbehorende geleidingsbaan 8 gelagerd.Daartoe zijn in het getoonde voorbeeld de gewichten 3 tel kens gedeeld uitgevoerd. Ciascuno dei 3 pesi mobili è in una direzione radiale corrispondente conduzione percorso 8 gelagerd.Daartoe sono mostrati in questo esempio pesi 3 tel fiume condivisa. Elk gewicht 3 vertoont daarbij eenverbindingsdeel 10 dat zich tussen de beide gewichtsdelen 11 uitstrekt en door de geleidingsbaan 8 steekt. Ogni peso 3 mostra che eenverbindingsdeel 10, che si trova tra le due parti, in peso, di 11 e si estende attraverso la guida traccia 8 bastoni. Deze verbindingsdelen 10 schuiven in radiale richting in de geleidingsbanen 8 heen en weer. Questo collegamento si muovono in parti 10 in direzione radiale la conduzione 8 posti di lavoro avanti e indietro.

Bij een alternatieve uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting zijn de randen 212  van elke geleidingsbaan 208 onderbroken uitgevoerd,teneinde de wrijvingsweerstand  die de gewichten bij de schuifbeweging ondervinden te verminderen (fig. 6). In alternativa l'attuazione del dispositivo di conversione, i bordi di 212 ogni 208 conduzione percorso interrotto attuato in modo che la resistenza di attrito pesi al movimento scorrevole sono diminuiti (Fig. 6).

De verbindingsdelen 210 van de gewichten zijn daarbij langwerpig uitgevoerd,  om een gelijkmatig ondersteunde beweging langs de onderbroken randen 212  te waarborgen. Il collegamento 210 parti, i pesi sono allungati eseguita in modo uniforme a un sostenuto movimento lungo i bordi da 212 a garantire interrotta. Overigens is bij deze uitvoering te zien dat het ook mogelijk is de geleidingsbanen  208 ongelijkmatig te verdelen rond de as 206. Inoltre, in questo spettacolo di vedere che è possibile conduzione 208 posti di lavoro a distribuire in modo non uniforme intorno all'asse 206.

De geleidingsmiddelen 4 worden in het getoonde voorbeeld gevormd door  twee aan weerszijden naast de drager 2 geplaatste ringen 13, waarlangs de  gewichten 3 beweegbaar zijn. La guida del mezzo 4 a titolo di esempio, da due su entrambi i lati accanto al vettore montato 2 anelli 13, che pesi 3 sono mobili. Deze ringen 13 zijn hier uitgespaard in de zijplaten 5. Questi anelli di 13 vengono salvati nel lato piatto 5.

De ringen 13 verlopen in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas A van de drager 2, en vertonen een enigszins ovalen vorm, waarvan de lange as verticaal gericht is. 13 Gli anelli sono in direzione orizzontale eccentricamente rispetto all 'asse del vettore A 2, e mostrare un po' di forma ovale, il cui lungo l'asse verticale orientato. In feite hebben de ringen 13  de vorm van een aan een zijde ingedrukte cirkel. In effetti, gli anelli 13 forma un lato di un depresso cerchio. Door deze vorm van de ringen 13 wordt elk gewicht 3 bij het bereiken van het hoogste punt van zijn baan om de as A, of iets daarvoor, zeer sterk in radiale richting versneld. Questa forma di anelli 13, di peso da 3 a raggiungere il punto più alto della sua orbita attorno all'asse A o leggermente in precedenza, molto accelerato in direzione radiale. Hierdoor komt veel energie vrij. Questa è una grande quantità di energia Venerdì De lange La lunga
5as van elke ring 13 is enigszins gekanteld, zodat de gewichten 3 reeds voor het bereiken van het laagste punt van hun baan alweer in radiale richting naar binnen gedwongen worden. 5AS di ogni anello 13 è leggermente inclinato in modo che i pesi 3 prima di raggiungere il punto più basso dei loro posti di lavoro di nuovo in direzione radiale verso l'interno forzato.

De omzettingsinrichting 1 is in het getoonde voorbeeld verder voorzien  van secundaire lagermiddelen 14, die langs de omtrek van de drager 2 zijn aangebracht. Il dispositivo di conversione 1 è mostrato l'esempio dotato anche di secondaria inferiore 14 mezzi lungo la circonferenza del vettore 2 sono fatti.

Deze secundaire lagermiddelen 14 worden hier gevormd door een aantal afstandhouders 15 zich vanaf de drager 2 naar elk van de zijplaten 5 uitstrekken, en een op elke zijplaat 5 aangebrachte lagerring 16 die de afstandhouders 15 opneemt. Questo risorse secondaria inferiore 14 sono formate da un numero di distanziali 15 estende dal medio da 2 a ciascun lato del piatto coprire 5, e uno su ciascun lato targa 5, anello inferiore 16, che i distanziali 15 record.

Elke lagerring 15 loopt aan de buitenzijde op afstand rond de geleidingsring 13 (fig. 3). Ogni anello portante 15 piste sul fuori a distanza di circa la guida anello 13 (fig. 3).

De baan die elk van de gewichten 3 doorloopt tijdens de rotatie van de drager 2 am de aslijn A is weergegeven in fig. 4. Il lavoro che ciascuno dei pesi da 3 durante la rotazione del vettore 2 sono l'asse A è mostrato in Figura 4.

Uitgaande van de positie rechts bovenaan (aangeduid als 3°) beweegt het gewicht onder invloed van de zwaartekracht naar beneden, waarbij het onder invloed van de centrifugaalkracht in radiale richting langs zijn geleidingsbaan 8 van  de aslijn A vandaan probeert te bewegen.   Deze radiale beweging wordt tegengegaan door de geleidingsringen 13. Basato su in alto a destra (indicato come 3 °) si sposta il peso sotto l'influenza di gravità verso il basso, che sotto l'effetto della forza centrifuga in direzione radiale guida lungo il suo binario 8, l'asse da un tentativo di spostare. Radiale Questo movimento è resistito alla guida da 13 anelli.

Wanneer het gewicht bijna zijn onderste  positie 3s bereikt heeft begint de straal van de geleidingsring 13 af te nemen, waardoor het gewicht 3 tijdens zijn omhooggaande beweging in radiale richting naar de aslijn A gedwongen wordt. Quando il peso quasi raggiunto fondo 3s inizia il raggio della guida anello da 13 a prendere peso, fino a che il suo movimento in 3 in direzione radiale verso l'asse A forzato.

Ongeveer ter hoogte van de aslijn A begint de straal van de geleidingsring 13 weer toe te nemen, zodat het gewicht 3 vanaf positie 312 weer naar buiten begint te bewegen. Circa l'altezza dell 'asse A inizia il raggio della guida anello da 13 a nuovo, in modo che il peso da 3 posizione 312 di nuovo comincia a muoversi verso l'esterno.

Zo wordt het gewicht 3 als het ware "weggeslingerdu. Così, il peso 3 è il vero "weggeslingerdu.

Door de variatie in de afstand van het gewicht ten opzichte van de aslijn A wordt in de drager 2 een draaimoment opgewekt, dat wordt afgegeven aan de as 6. La variazione della distanza del peso di A è l'asse portante in 2, una coppia ha generato, che viene rilasciato al suo asse 6.

Terwijl in fig. 4 de beweging van een enkel gewicht is getoond, zal het duidelijk zijn dat elk van de gewichten dezelfde baan doorloopt. Mentre in Figura 4, il movimento di un singolo peso è dimostrato, è chiaro che ciascuno dei pesi stesso posto di lavoro attraverso.

Oit is te zien in fig. 5A tot 50, waarin een uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting 101 getoond is met vier gewichten 103a-103d en geleidingsbanen  108. OIT è mostrato in Figura 5 a 50, tra cui l'attuazione del dispositivo di conversione del 101 è indicata con quattro pesi e 103-103d conduzione 108 posti di lavoro.

In deze aanzichten is te zien hoe de gewichten  103-103d naar elkaar en van elkaar bewegen. Questi punti di vista può essere visto come il 103-103d pesi gli uni agli altri e passare oltre.

Bij een uitvoeringsvorm van de omzettingsinrichting 301 die op dit moment  gereed gemaakt wordt voor praktijkproeven zijn telkens twee dragers 302 met tussenruimte naast elkaar geplaatst, en zijn de gewichten 303 in de ruimte  tussen die dragers 302 opgenomen (fig. 7). In una forma dettagliata del dispositivo di conversione del 301 che è attualmente preparato per i suoi due studi clinici con 302 vettori distanziati l'uno accanto all'altro, i pesi e 303 nello spazio tra i media 302 incluso (fig. 7).

Elk gewicht 303 vertoont daarbij een verbindingsdeel 310 dat zich aan weerszijden uitstrekt door de geleidingsbanen  308 in de beide dragers 302  en tot binnen de ringen 313 van de geleidingsmiddelen 304. Ogni peso 303 ha una connessione sezione 310, che si estende su entrambi i lati da conduzione 308 posti di lavoro nei due vettori 302 ed entro i 313 anelli della guida significa 304.

De geleidingsbanen 308 hebben in dit voorbeeld de vorm van een hockeystick;  zij zijn in hoofdzaak recht en vertonen uitsluitend aan het radiaal buitenste einde 309 een gekromd segment (fig. 8). Conduzione 308 posti di lavoro in questo esempio la forma di un bastone da hockey, sono essenzialmente a destra e mostra solo il radialmente esterno fine 309 curvato segmento (fig. 8).

Hierdoor wordt een korte maar heftige slingerbeweging van de gewichten 303  veroorzaakt. Questa è una breve ma violenta pendolo movimento dei pesi causata 303.

Overigens is te zien dat de rechte delen van de geleidingsbanen 308 hier niet zuiver radiaal gericht zijn, maar  ten opzichte van de aslijn A versprongen zijn. E 'dimostrato che le parti del dritto conduzione 308 posti di lavoro non sono puramente radiale, ma in relazione all' asse A versprongen sono.

Hoewel de uitvinding hiervoor is toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden, zal het duidelijk zijn dat deze daartoe niet is beperkt. Anche se l'invenzione è illustrato da una serie di esempi sarà chiaro che questo non è limitato. 20 zouden meer of minder dragers en gewichten gebruikt kunnen worden dan hier getoond, en zouden de dragers en de gewichten ook andere vormen en afmetingen kunnen hebben. 20 sarebbe più o meno mezzi di pesi e possono essere utilizzati a quello indicato qui, e che i media e altri pesi e dimensioni possono avere.

Bijvoorbeeld zou de drager in plaats van schijfvormig met geleidingsbanen ook uitgevoerd kunnen worden als een wiel met spa ken waarlangs de gewichten verschuifbaar zouden kunnen zijn. Ad esempio, il vettore al posto di disco a forma di conduzione, con posti di lavoro può anche essere implementato come una ruota con spa sapere quali potrebbero essere i pesi mobili.

De omvang van de uitvinding wordt dan ook uitsluitend bepaald door de nu volgende conclusies. Il campo di applicazione della invenzione è quindi determinata esclusivamente dai seguenti conclusioni.


Conclusies Conclusioni

1. Inrichting voor het omzetten van gravitatieenergie in bewegingsenergie, omvattende: 1. Apparecchiatura per la conversione di energia gravitazionale in energia cinetica, tra cui:
- ten minste een om een horizontale as roteerbare drager met ten minste een daarop aangebracht gewicht, dat ten opzichte van de as in hoofdzaak in radiale richtingverplaatsbaar is, en - Almeno un asse orizzontale di rotazione del dispositivo con almeno un peso ad esso allegate, che rispetto al principale asse in direzione radiale, e
- met de drager samenwerkende middelen voor het geleiden van de radiale verplaatsing van het ten minste ene gewicht. - Cooperare con il vettore mezzi per guidare il movimento radiale del peso di almeno uno.

2. Omzettingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen ingericht zijn om het tenminste ene gewicht nabij de top van zijn baan om de rotatieas versneld in radiale richting van de as vandaan te doen bewegen. 2. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 1, con la caratteristica che la guida mezzi sono disposti ad almeno uno di peso nella parte superiore della sua orbita attorno all'asse di rotazione accelerata radiale in direzione dell 'asse di allontanarsi.

3. Omzettingsinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat een aantal gewichten in omtreksrichting verdeeld op de drager aangebracht is. 3. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 1 o 2, che è, che alcuni pesi sono distribuiti in direzione circonferenziale il vettore è fatto.

4. Omzettingsinrichting vol gens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het of elk gewicht  in radiale richting verschuifbaar op of in de drager gelagerd is. 4. Conversione Sistemazione piena conformità con una qualsiasi delle precedenti conclusioni, e cioè che esso o di qualsiasi peso in direzione radiale di scorrimento sul o nel vettore cuscinetto.

5. Omzettingsinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de drager de gedaante heeft van een schijf, waarop of waarin voor het of elk gewicht een in hoofdzaak radiaal verlopende geleidingsbaan is gevormd. 5. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 4, che è, che il vettore ha la forma di un disco, su cui peso o di qualsiasi sostanza, ad una esecuzione radialmente conduzione percorso è formato.

6. Omzettingsinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan althans aan zijn het verst van de as verwijderde einde een in de rotatierichting gekromd baansegment vertoont. 6. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 5, la funzione che la conducibilità di ogni posto di lavoro almeno per la sua più rimossi dalla fine asta nella direzione di rotazione del display segmento curvo traccia.

7. Omzettingsinrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan de vorm van een hockeystick vertoont. 7. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 6, con una funzione che la conducibilità di ogni lavoro è la forma di un bastone da hockey mostra.

8. Omzettingsinrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan in hoofdzaak  over zijn gehele lengte een vloeiende kromming vertoont. 8. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 6, con una funzione che la conducibilità di ogni lavoro in sostanza, tutta la sua lunghezza su un buon curvi.

9. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 5 tot 8, met het kenmerk, dat de of elke geleidingsbaan althans ten dele onderbroken randen vertoont. 9. Dispositivo di conversione in base ad una delle conclusioni da 5 a 8, con una funzione che la conducibilità di ogni lavoro, almeno parzialmente interrotto bordi spettacolo.

10. Omzettingsinrichting vol gens een der conclusies 5 tot 9, met het kenmerk, dat het of elk gewicht  gedeeld uitgevoerd is en een zich tussen de gewichtsdelen door de geleidingsbaan in de schijfvormige  drager uitstrekkend verbindingsdeel vertoont. 10. Dispositivo di conversione in base ad una delle conclusioni complete da 5 a 9, con la caratteristica che il peso di ciascuna azione si svolge e si trova tra il peso diviso per la conduzione del percorso a forma di disco vettore parte ha esteso connessione.

11. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 5 tot 9, met het kenmerk, dat telkens twee schijfvormige dragers met tussenruimte evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn en een of meer in de tussenruimte  aangebrachte gewichten delen, en het of elk gewicht aan weerszijden in de geleidingsbanen van  de schijfvormige dragers uitstekende verbindingsdelen vertoont. 11. Dispositivo di conversione in base ad una delle conclusioni da 5 a 9, con la caratteristica che i due dischi a forma di cuscinetto spaziatura parallelo gli uni agli altri e da uno o più spazi tra i pesi settore, se un peso su entrambi i lati nella conduzione dei posti di lavoro a forma di disco vettori residenziale parti mostra.

12. Omzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen  ten minste een naast de drager geplaatste, zich in hoofdzaak evenwijdig aan het vlak van  de rotatiebeweging daarvan uitstrekkende ring omvatten, waarlangs het of elk gewicht beweegbaar is. 12. Dispositivo di conversione in base ad una delle precedenti conclusioni, che è, significa che la guida di almeno un posto accanto al vettore, in sostanza, è parallelo al piano di movimento rotatorio comprendono esteso anello, che il peso di ogni movimento.

13. Omzettingsinrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de geleidingsmiddelen twee aan weerszijden van de drager geplaatste ringen omvatten. 13. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 12, con la caratteristica che la guida si basa su due lati del vettore immessi comprendono anelli.

14. Omzettingsinrichting volgens conclusie 12 of 13, met het kenmerk, dat de of elke ring in horizontale richting excentrisch ten opzichte van de rotatieas van de drager verloopt. 14. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 12 o 13, che è, che il o di ogni anello in senso orizzontale eccentricamente rispetto all'asse di rotazione del vettore piste.

15. Omzettingsinrichting volgens een der conclusies 12 tot 14, met het kenmerk, dat de of elke ring een in hoofdzaak verticaal gerichte, nagenoeg ovalen vorm vertoont. 15. Dispositivo di conversione in base ad una delle conclusioni da 12 a 14, con la caratteristica che ogni anello di una sostanziale orientato verticalmente, quasi di forma ovale mostre.

16. Omzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, qekenmerkt door langs de omtrek van de drager aangebrachte secundaire lagermiddelen. 16. Dispositivo di conversione in base ad una delle precedenti conclusioni, qekenmerkt lungo la circonferenza del vettore di secondaria inferiore risorse.

17. Omzettingsinrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de secundaire lagermiddelen een aantal zich vanaf de drager naar de geleidingsmiddelen uitstrekkende afstandhouders en een rond de geleidingsrniddelen aangebrachte, de afstandhouders opnemende lagerring omvatten. 17. Dispositivo di conversione in base alla conclusione 16, con la caratteristica che la secondaria inferiore di risorse è un numero da vettore per la conduzione significa estendere distanziatori e intorno al geleidingsrniddelen per i distanziali guadagnando coprire anello inferiore. 18. 18. Ornzettingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat althans de drager en/of de geleidingsrniddelen van glas zijn vervaardigd. Ornzettingsinrichting ai sensi di una delle precedenti conclusioni, e cioè che almeno il vettore e / o geleidingsrniddelen di vetro.